โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP จ.บุรีรัมย์

โครงการส่งเสริมการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดบุรีรัมย์จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้คุณภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ ระดับ 3 – 5 ดาว นำมาส่งเสริมการตลาดและหาช่องทางการจัดจำหน่าย โดยได้ใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ (http://phanomrungsilk.com) ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เผยแพร่ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกคัดเลือกมาส่งเสริมการตลาดและจัดจำหน่ายประมาณ 350 ผลิตภัณฑ์ในโครงการนี้จะให้ข้อเท็จจริงที่ครอบคลุมทุกด้านแก่ผู้บริโภค ตั้งแต่ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด สถานที่ผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด รวมถึงข้อมูลการติดต่อสั่งซื้อของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และส่งเสริมยอดขายของผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งๆ ขึ้น